گزارش تصویری

حضور مدیر کل استان در زمان طرح پرسشگری در فروشگاه رفاه زاهدان

در نیمه دی ماه امسال در راستای طرح پرسشگری و گفتگوی مستقیم با مردم و اشاعه ترویج استاندارد اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد استان بهمراه احمد علی شهرکی معاونت استاندارد سازی و آموزش اداره کل در زمان انجام طرح در محل فروشگاه رفاه زاهدان حاضر

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد استان گفت: در نیمه دی ماه امسال در راستای طرح پرسشگری و گفتگوی مستقیم با مردم و اشاعه ترویج استاندارد اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد استان  بهمراه احمد علی شهرکی معاونت استاندارد سازی و آموزش اداره کل در زمان انجام طرح در محل فروشگاه رفاه زاهدان حاضر و ضمن دیدار با مردم و گفتگوی مستقیم با آنها در جریان دغدغه ها و مشکلات مردم در حوزه استاندارد قرار گرفتند.

حضور مدیر کل استان در زمان طرح پرسشگری در فروشگاه رفاه زاهدان
1396/10/17 یکشنبه