گزارش تصویری

آزمون38 نازل سوخت در راستای اجرای طرح نظارت و کنترل جایگاههای عرضه سوخت در شش ماهه اول سال 1395 در شهرستان چابهار

آزمون38 نازل سوخت در راستای اجرای طرح نظارت و کنترل جایگاههای عرضه سوخت در شش ماهه اول سال 1395 در شهرستان چابهار به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در راستای اهداف سازمان ملی استاندارد ایران و صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از کم فروشی در طی شش ماهه اول 95 با هماهنگی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان طرح نظارت کنترل و آزمون دوره ای نازل های سوخت مایع « بنزین وگازوئیل» در کلیه شهرستانهای تحت پوشش اجرا گردید در این طرح بازرسان اداره استاندارد شهرستان چابهار با مراجعه به جایگاههای عرضه سوخت مایع در کلیه شهرستانهای تحت پوشش ضمن کنترل بازرسی و انجام آزمونهای دوره ای نازل های سوخت با نصب برچسب های مخصوص استاندارد صحت عملکرد نازل ها را مورد تایید قرار میدهند که در شش ماهه اول سال 95 از تعداد 4 جایگاه بازدید و تعداد 38 نازل مورد بررسی و آزمون گرفت..

آزمون38 نازل سوخت در راستای اجرای طرح نظارت و کنترل جایگاههای عرضه سوخت سیستان وبلوچستان در شش ماهه اول سال 1395 در شهرستان چابهار

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان در راستای اهداف سازمان ملی استاندارد ایران و صیانت از حقوق شهروندی و جلوگیری از کم فروشی در طی شش ماهه اول 95 با هماهنگی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان طرح نظارت کنترل و آزمون دوره ای نازل های سوخت مایع « بنزین وگازوئیل» در کلیه شهرستانهای تحت پوشش اجرا گردید در این طرح بازرسان اداره استاندارد شهرستان چابهار با مراجعه به جایگاههای عرضه سوخت مایع در کلیه شهرستانهای تحت پوشش ضمن کنترل بازرسی و انجام آزمونهای دوره ای نازل های سوخت با نصب برچسب های مخصوص استاندارد صحت عملکرد نازل ها را مورد تایید قرار میدهند که در شش ماهه اول سال 95 از تعداد 4 جایگاه بازدید و تعداد 38 نازل مورد بررسی و آزمون گرفت..

آزمون38 نازل سوخت در راستای اجرای طرح نظارت و کنترل جایگاههای عرضه سوخت در شش ماهه اول سال 1395 در شهرستان چابهار
1395/8/4 سه‌شنبه