گزارش تصویری

تبلیغات محیطی اداره استاندارد شهرستان ایرانشهر و شرکت تولیدی شن و ماسه شندان در هفته استاندارد در محیط اداره و سطح شهر

تبلیغات محیطی اداره استاندارد شهرستان ایرانشهر و شرکت تولیدی شن و ماسه شندان در هفته استاندارد در محیط اداره و سطح شهر

تبلیغات محیطی اداره استاندارد شهرستان ایرانشهر و شرکت تولیدی شن و ماسه شندان در هفته استاندارد در محیط اداره و سطح شهر
1400/7/24 شنبه