گزارش تصویری

پیام روز جهانی استاندارد منتشر شد

روسای سازمان های IEC ،ISO و ITU به مناسبت روز جهانی استاندارد ( 14 اکتبر 2016 ) پیام مشترکی صادر کرده اند که در فایل پیوست قابل مشاهده است .

 
روز جهانی استاندارد-14 اکتبر 2016
استانداردها اعتمادسازند

      Description: Description: http://www.iso.org/iso/junji_nomura_x130.jpg Description: Description: Zhang Xiaogang Description: Description: http://www.iso.org/iso/houlin_zhao.jpg
 دکتر جونجی نومارا         
رییس               IEC
ژانگ شیائوگنگ      
       
رییس          ISO
هوآلین ژائو       
دبیرکل      ITU  
 استانداردها ما را به روش ها و آیین کارهای اطمینان بخش و با چارچوب های قابل اعتماد همکاری متصل می سازند. از طریق ارایه تفاسیر مشترک  در باره طرف های یک ارتباط یا معامله ،استانداردها درتجارت سودمند متقابل و بهره گیری مناسب از منابع در تجارت بین المللی ضروری می باشند.
تعاملات اجتماعی برمجموعه ای از معیارها،مفاهیم یا معانی بنیادین مورد احترام عمومی تکیه دارد - استانداردهای بین المللی با  مدون سازی این معیارها دسترسی همگانی به آنان را تضمین می نمایند.
 محصول یا خدمت منطبق بر یک استاندارد بین المللی دارای نشانه ی کیفیت،ایمنی یا هماهنگی است. استانداردها در باره گوناگونی های  جهان همبسته ما صحبت می کنند، در جاهایی که اطمینان  ازسخن گفتن با واژگان مشابه ضروری است ،یکنواختی را مطرح می نمایند.
ترجمه :کیواندخت پیرمحمدی
رییس اداره ارتباطات بین الملل
 

پیام روز جهانی استاندارد منتشر شد
1395/7/6 سه‌شنبه