گزارش تصویری

کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی شورای فنی استان برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان، کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی شورای فنی استان به دبیری اداره کل استاندارد استان در سازمان نظام مهندسی استان برگزار گردید. در این جلسه آقای عاقلی مدیرکل استاندارد استان و دبیر کمیته مذکور گزارشی در خصوص وظایف و ماموریت های سازمان ملی استاندارد و وضعیت استاندارد سازی مصالح ساختمانی استان ارائه نمودند و مطلبی در خصوص استاندارد سازی تیرچه و بلوک، آجر، موزائیک، آسانسور و و ... مشکلات اجرایی در خصوص استاندارد سازی مصالح ساختمانی و تولید غیر استاندارد مصالح ساختمانی از جمله بتن، تیرچه، بلوک و ... در محل پروژه ها و عدم نظارت و جلوگیری از بکارگیری اینگونه مصالح توسط مهندسین ناظر و همکاری سایر دستگاهها اجرایی در خصوص استاندارد سازی مصالح ساختمانی از جمله سازمان نظام مهندسی و مهندسین ناظر ... ضروری است. وی در ادامه همچنین بیان نمودند که استانداری سازی و بکارگیری مصالح ساختمانی استاندارد یک زنجیره بهم پیوسته است که همه دستگاهها و سازمانها در این زمینه باید مساعدت نمایند و از جمله دستگاههای مهم در امر حمایت از واحدهای تولیدی دارای پروانه استاندارد و بکارگیری مصالح ساختمان

تشکیل کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی شورای فنی استان
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان، کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی شورای فنی استان به دبیری اداره کل استاندارد استان در سازمان نظام مهندسی استان برگزار گردید. در این جلسه آقای عاقلی مدیرکل استاندارد استان و دبیر کمیته مذکور گزارشی در خصوص وظایف و ماموریت های سازمان ملی استاندارد و وضعیت استاندارد سازی مصالح ساختمانی استان ارائه نمودند و مطلبی در خصوص استاندارد سازی تیرچه و بلوک، آجر، موزائیک، آسانسور و و ... مشکلات اجرایی در خصوص استاندارد سازی مصالح ساختمانی و تولید غیر استاندارد مصالح ساختمانی از جمله بتن، تیرچه، بلوک و ... در محل پروژه ها و عدم نظارت و جلوگیری از بکارگیری اینگونه مصالح توسط مهندسین ناظر و  همکاری سایر دستگاهها اجرایی در خصوص استاندارد سازی مصالح ساختمانی از جمله سازمان نظام مهندسی و مهندسین ناظر ... ضروری است. وی در ادامه همچنین بیان نمودند که استانداری سازی و بکارگیری مصالح ساختمانی استاندارد یک زنجیره بهم پیوسته است که همه دستگاهها و سازمانها در این زمینه باید مساعدت نمایند و از جمله دستگاههای مهم در امر حمایت از واحدهای تولیدی دارای پروانه استاندارد و بکارگیری مصالح ساختمانی استاندارد سازمان نظام مهندسی است که می تواند با تاکید این موضوع و با نظارت مهندسین ناظر در پروژه ها در این امر کمک نموده و از بکارگیری مصالح غیر استاندارد در پروژه ها جلوگیری نمایند. و در ادامه رئیس محترم سازمان نظام مهندسی استان جناب آقای دکتر نرماشیری نیز ضمن ضرورت توجه به استاندارد و استاندارد سازی و بکارگیری مصالح استاندارد در پروژه های ساختمانی و افزایش ضریب ایمنی و طول عمر مفید ساختمانها، حمایت سازمان را از موضوعات مطرح شده بیان نمودندو در ادامه جلسه با طرح موضوع در خصوص اولویت بندی و  جلوگیری از تولید مصالح ساختمانی در محل پروژه ها و بکارگیری مصالح ساختمانی استاندارد در پروژه ها سازی و همکاری در نظارت بر پروژه ها و بکارکیری مصالح ساختمانی استاندارد بومی مقرر گردید که : 1- اداره کل استاندارد استان فهرست واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد را به سازمان نظام مهندسی جهت اطلاع رسانی به مهندسین ناظر اعلام نماید. 2- سازمان نظام مهندسی موضوع جلوگیری از تولید مصالح ساختمانی غیر استاندارد در محل پروژه ها را در دستور کار خود قراردهد 3- در بازدیدهای کمیته نظازت سازمان نظام مهندسی از کارشناسان استاندارد نیز دعوت بعمل آید. 4- دوره های آموزشی در خصوص استاندارد سازی برای مهندسین ناظر برگزار گردد. 5- در کمیته آسانسور سازمان نظام مهندسی از کارشناسان استاندارد نیز دعوت بعمل آید. 6- آزمون بتن در ساختمانهای بالای 3 و 4 سقف در دستور کار سازمان نظام مهندسی قرار گیرد. 7- موضوع عدم تولید تیرچه دستی در پروژه ها و عدم بکارگیری تیرچه های دستی در پروژه ها به مهندسین ناظر اعلام گردد. 

کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی شورای فنی استان برگزار گردید
1395/9/11 پنجشنبه