گزارش تصویری

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قانون و مقررات سازمان ملی استاندارد

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان دوره آموزشی آشنایی با قانون و مقررات سازمان ملی استاندارد در این استان برای چهار گروه از مخاطبین و جامعه هدف برگزار گردید. مهندس عاقلی مدیرکل استاندارد استان گفت: با عنایت به شروع مهرماه و نزدیک شدن به روز جهانی استاندارد بمنظور آشنایی مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی، کارشناسان استاندارد، کارشناسان آزمایشگاه همکار و شرکت های بازرسی، اصناف و بازاریان و کارکنان اداره کل دوره آموزشی آشنایی با قانون و مقررات سازمان ملی استاندارد با حضور و مدرسی جناب آقای محمد رضا کاشفی مدیر کل محترم دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد در مهرماه سالجاری در طی دو روز در این اداره کل برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان دوره آموزشی آشنایی با قانون و مقررات سازمان ملی استاندارد در این استان برای چهار گروه از مخاطبین و جامعه هدف برگزار گردید.
مهندس عاقلی مدیرکل استاندارد استان گفت: با عنایت به شروع مهرماه و نزدیک شدن به روز جهانی استاندارد بمنظور آشنایی مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی، کارشناسان استاندارد، کارشناسان آزمایشگاه همکار و شرکت های بازرسی، اصناف و بازاریان و کارکنان اداره کل دوره آموزشی آشنایی با قانون و مقررات سازمان ملی استاندارد با حضور و مدرسی جناب آقای محمد رضا کاشفی مدیر کل محترم دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد در مهرماه سالجاری در طی دو روز در این اداره کل برگزار گردید.
 

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قانون و مقررات سازمان ملی استاندارد
1395/7/11 یکشنبه