گزارش تصویری

برگزاری دوره آموزش آشنایی با روش اجرایی تدوین استانداردهای ملی و بین المللی در دانشگاه سیستان و بلوچستان

به مناسبت هفته پژوهش نمایشگاهی در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید. جهت آشنایی بیشتر اساتید و دانشجویان دوره آموزشی آشنایی با روش اجرایی تدوین استانداردهای ملی و بین المللی در محل این نمایشگاه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: به مناسبت هفته پژوهش نمایشگاهی در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار گردید. جهت آشنایی بیشتر اساتید و دانشجویان دوره آموزشی آشنایی با روش اجرایی تدوین استانداردهای ملی و بین المللی در محل این نمایشگاه برگزار گردید. تدریس دوره فوق را مهندس شهرکی معاونت استاندارد سازی و آموزش این اداره کل برعهده داشت.

دوره مذکور بمنظور آشنایی بیشتر اساتید، دانشجویان سراسر استان و کارشناسان دستگاههای اجرایی استان با روش اجرایی تدوین استانداردهای ملی و بین المللی برگزار گردید.

برگزاری دوره آموزش آشنایی با روش اجرایی تدوین استانداردهای ملی و بین المللی  در دانشگاه سیستان و بلوچستان
1394/9/28 شنبه