گزارش تصویری

برگزاري كميسيون كارگروه ماده ۷ آيين نامه تاييد صلاحيت مديران علمي و فني مديران كنترل كيفيت در سیستان و بلوچستان

در نیمه بهمن امسال كميسيون كارگروه ماده 7 آيين نامه تاييد صلاحيت علمي و فني مديران كنترل كيفيت استان به منظور بررسي پرونده مديران كنترل كيفيت واحدهاي توليدي و خدماتي در این اداره کل برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد استان گفت: در نیمه بهمن امسال كميسيون كارگروه ماده 7 آيين نامه تاييد صلاحيت علمي و فني مديران كنترل كيفيت استان به منظور بررسي پرونده مديران كنترل كيفيت واحدهاي توليدي و خدماتي در این اداره کل برگزار گردید. مدیر کل استاندارد استان افزود: واحدهای تولیدی و خدماتی كه توليدات و خدمات آنها مغاير با استانداردهاي مربوطه بوده و يا با جعل علامت استاندارد مبادرت به توليد نموده اند و همچنين افراد متقاضي معرفي شده از سوي واحدها كه مقطع و رشته تحصيلي آنها مغايرت دارد پس از بررسي مدارك و مستندات مربوطه و دفاعيات رياست انجمن مديران كنترل كيفيت استان به عنوان نماينده مديران كنترل كيفيت واحدهاي توليدي و خدماتي، كارگروه مصوبات به شرح ذيل را اتخاذ نمود. 

  1. تاييد رشته و مقطع تحصيلي 3 نفر از مديران كنترل كيفيت معرفي شده
  2. تذكر به 7 نفر از مديران كنترل كيفيت بعلت عدم انجام وظايف مصوب
  3. توبيخ با درج در پرونده جهت2  نفر از مديران كنترل كيفيت بعلت عدم انجام وظايف مصوب
  4. توبيخ با يك درجه تخفيف و درج در پرونده جهت1  نفر از مديران كنترل كيفيت بعلت عدم انجام وظايف مصوب
  5.   ابطال پروانه ا نفر از مديران كنترل كيفيت
  6. رفع مشكل ميان مدير كنترل كيفيت و مدير واحد توليدي 1 مورد

ضمنا كميسيون ماده 19 جهت بررسي تخلف مديران عامل واحدهاي توليدي كه توليد با جعل علامت استاندارد داشته اند در تاريخ 16/10/96 برگزار و در اين مورد نيز تصميمات لازم اتخاذ و متخلفين به مراجع قضايي معرفي شده اند.

برگزاري كميسيون كارگروه ماده ۷ آيين نامه تاييد صلاحيت مديران علمي و فني مديران كنترل كيفيت در سیستان و بلوچستان
1396/11/18 چهارشنبه