گزارش تصویری

بازرسی از 1660 فروشگاه در راستای اجرای طرح طاها در شهرستان زابل

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد طرح جامع هماهنگ استاندارد اجباری طاها در شش ماهه اول سال 1395 در شهرستان زابل اجرا گردید و در راستای اجرای این طرح که به منظور شناسایی و استاندارد سازی واحدهای تولیدی مشمول مقررات استانداردهای اجباری ارتقاء سطح کیفی فرآورده های تولیدی ودر راستای تامین ایمنی و سلامت جامعه و اعتماد سازی وتوجه عموم مردم و مصرف کنندگان به علامت استاندارد ایران است با عنایت به ابلاغ اعتبارات طرح مذکور در شهرستان استان اجرایی شد بر این اساس به توجه به اعتبارات ابلاغی برنامه ریزی لازم جهت بازدید از مراکز عرضه و توزیع کالا در شهرستانهای تحت پوشش و تعیین سقف اعتبارات خرید نمونه از هریک از شهرستانهای بعمل آمد تا براین اساس بتوان نظارت و کنترل را به مراکز و توزیع کالاها را به کلیه شهرستانهای استان نیز گسترش داد. که در این راستا در طی شش ماهه اول سال جاری تعداد 1660 فروشگاه مورد بازرسی و 82 نمونه کالا خریداری و جهت آزمون و بررسی انطباق آنها با استانداردهای مربوطه به آزمایشگاههای اداره کل و همکار ارسال گردید.

بازرسی از 1660 فروشگاه در راستای اجرای طرح طاها در شهرستان زابل - سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد طرح جامع هماهنگ استاندارد اجباری طاها در شش ماهه اول سال 1395 در شهرستان زابل اجرا گردید و در راستای اجرای این طرح که به منظور شناسایی و استاندارد سازی واحدهای تولیدی مشمول مقررات استانداردهای اجباری ارتقاء سطح کیفی فرآورده های تولیدی ودر راستای تامین ایمنی و سلامت جامعه و اعتماد سازی وتوجه عموم مردم و مصرف کنندگان به علامت استاندارد ایران است با عنایت به ابلاغ اعتبارات طرح مذکور در شهرستان استان اجرایی شد بر این اساس به توجه به اعتبارات ابلاغی برنامه ریزی لازم جهت بازدید از مراکز عرضه و توزیع کالا در شهرستانهای تحت پوشش و تعیین سقف اعتبارات خرید نمونه از هریک از شهرستانهای بعمل آمد تا براین اساس بتوان نظارت و کنترل را به مراکز و توزیع کالاها را به کلیه شهرستانهای استان نیز گسترش داد. که در این راستا در طی شش ماهه اول سال جاری تعداد 1660 فروشگاه مورد بازرسی و 82 نمونه کالا خریداری و جهت آزمون و بررسی انطباق آنها با استانداردهای مربوطه به آزمایشگاههای اداره کل و همکار ارسال گردید.

بازرسی از 1660 فروشگاه در راستای اجرای طرح طاها در شهرستان زابل
1395/8/15 شنبه