گزارش تصویری

بازدید فنی از واحدهای تولیدی شهرستان زاهدان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: اسماعیل عاقلی مدیر کل استاندارد استان گفت: در مورخ 17/04/97 کارشناسان اداره اجرای استاندارد این اداره کل جهت بازدید فنی از واحدهای تولیدی راد فرمان تفتان و مروارید هامون شهرستان زاهدان اقدام نمودند. مدیر کل استاندارد استان افزود: کارشناسان از واحد تولیدی راد فرمان تفتان و مروارید هامون بازدید فنی نمودند. وی تصریح کرد: کارشناسان ضمن بازدید فنی از دو واحد مذکور از واحد راد فرمان تفتان نمونه برداری نیز انجام گرفت. وی تصریح کرد: کارشناسان اداره اجرای استاندارد این اداره کل توضیحات و راهنمایی های لازم را به مدیران فنی واحدهای مربوطه جهت بهبود روند تولید واحدها ارائه نمودند.

بازدید فنی از واحدهای تولیدی شهرستان زاهدان
1397/4/17 یکشنبه