گزارش تصویری

تمدید فرآخوان عمومی راه اندازی شرکت بازرسی و نمونه برداری (نمایندگی)

در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و توسعه واگذاری خدمات به بخش خصوصی و همچنین به منظور کنترل و نظارت بهینه بر عملکرد، از کلیه متقاضیان راه اندازی شرکت بازرسی و نمونه برداری (یا بصورت نمایندگی) در بازارچه مرزی میلک و پایانه مرزی میرجاوه (مطابق با استاندارد ملی 17020) دعوت بعمل می آید. (شایان ذکر است بررسی و توجیه اقتصادی طرح بر عهده متقاضیان می باشد).


متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفن 333214311 -054 داخلی 236، (واحد تایید صلاحیت و سیستم های کیفیت)  تماس حاصل نمایند.
ضمنا" متقاضیان  تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 15 مرداد 1399 مهلت دارند تقاضای خود را کتبی به این اداره کل تحویل نمایند.

تمدید فرآخوان  عمومی راه اندازی شرکت بازرسی و نمونه برداری (نمایندگی)
1399/5/13 دوشنبه