گزارش تصویری

مصاحبه دکتر محبی مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان بمناسبت ۱۸ آبان ماه روز ملی کیفیت

مصاحبه دکتر محبی مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان، سرپرست معاون استانداردسازی و آموزش، رییس اداره نظارت بر اجرای استاندارد و روسای آزمایشگاههای میکروبیولوژی و انگ فلزات اداره کل بمناسبت ۱۸ آبان ماه روز ملی کیفیت

مصاحبه دکتر محبی مدیرکل استاندارد سیستان و بلوچستان بمناسبت ۱۸ آبان ماه روز ملی کیفیت
1399/8/18 یکشنبه