گزارش تصویری

برگزاری واحد درسی استانداردسازی در دانشگاه سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400_1399 واحد دانشگاهی تحت عنوان استاندارد سازی در دانشگاه سیستان و بلوچستان ویژه دانشجویان گروه شیمی در حال برگزاری می باشد. در این درس 2 واحدی سرفصل های مصوب توسط محمدرضا مقدم منش رئیس اداره هماهنگی امور تدوین استاندارد اداره کل استاندارد استان و پروفسور مسعود کیخوائی استاد تمام شیمی دانشگاه سیستان وبلوچستان تدریس و تعداد 35 دانشجویان با مفاهیم استاندارد، استانداردسازی و فعالیت های اداره کل استاندارد استان در سطح ملی و بین المللی در طی مدت 16 هفته مطابق با برنامه آموزشی دانشگاه آشنا می شوند.

برگزاری واحد درسی استانداردسازی در دانشگاه سیستان و بلوچستان
1399/12/10 یکشنبه