گزارش تصویری

برگزاری دوره آموزش آشنایی با روش اجرایی تدوین استانداردهای ملی و بین المللی در سیستان و بلوچستان

به منظور آشنایی و مشارکت بیشتر اساتید در امر تدوین استانداردهای ملی و بین المللی، دوره آموزشی آشنایی با روش اجرایی تدوین استانداردهای ملی و بین المللی در پایان آذر ماه سالجاری و در محل دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: به منظور آشنایی و مشارکت بیشتر اساتید در امر تدوین استانداردهای ملی و بین المللی، دوره آموزشی آشنایی با روش اجرایی تدوین استانداردهای ملی و بین المللی در پایان آذر ماه سالجاری و در محل دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان برگزار گردید.

دوره مذکور بمنظور آشنایی بیشتر اساتید جهاد دانشگاهی و دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان با روش اجرایی تدوین استانداردهای ملی و بین المللی برگزار گردید. مدرس دوره فوق مهندس شهرکی معاونت استاندارد سازی و آموزش این اداره کل بود.

برگزاری دوره آموزش آشنایی با روش اجرایی تدوین استانداردهای ملی و بین المللی در سیستان و بلوچستان
1394/9/28 شنبه