گزارش تصویری

خرید و نصب آسانسور از شرکتهای دارای پروانه طراحی، نصب و مونتاژ

به اطلاع شهروندان محترم می رساند: نظر به اینکه اجرای استاندارد آسانسورهای الکتریکی و هیدرولیکی اجباری بوده و مالکان ساختمان های دارای آسانسور موظفند گواهینامه های بازرسی آسانسور طبق استاندارد ملی مربوطه دریافت نمایند. لذا جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی بعدی به شهروندان محترم توصیه می شود در هنگام عقد قرارداد برای خرید و نصب آسانسور با شرکت های دارای پروانه طراحی؛ نصب و مونتاژ از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و یا شرکت هائیکه مجوز فعالیت در استان را از سازمان مذکور دارا می باشند نسبت به تنظیم قرارداد خرید و نصب اقدام نمایند.

به اطلاع شهروندان محترم می رساند:
نظر به اینکه اجرای استاندارد آسانسورهای الکتریکی و هیدرولیکی اجباری بوده و مالکان ساختمان های دارای آسانسور موظفند گواهینامه های بازرسی آسانسور طبق استاندارد ملی مربوطه دریافت نمایند. لذا جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی بعدی به شهروندان محترم توصیه می شود در هنگام عقد قرارداد برای خرید و نصب آسانسور با شرکت های دارای پروانه طراحی؛ نصب و مونتاژ از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و یا شرکت هائیکه مجوز فعالیت در استان را از سازمان مذکور دارا می باشند نسبت به تنظیم قرارداد خرید و نصب اقدام نمایند.   
 

خرید و نصب آسانسور از شرکتهای دارای پروانه طراحی، نصب و مونتاژ
1395/8/20 پنجشنبه