گزارش تصویری

برگزاری جلسه هماهنگی کمیته های فنی متناظر ایزو 201، 202 و رمکو در سیستان و بلوچستان  

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان : به منظور بررسی فرآیند اجرایی و هماهنگی فعالیت های کمیته های فنی متناظر ایزو 201، 202 و رمکو جلسه ای با حضور روسا، نائب رئیس و دبیران کمیته های مذکور جناب آقایان دکتر رحمانی، دکتر شفیعی، دکتر کیخوایی و دکتر علی احمد و آقای عاقلی مدیرکل استاندارد استان و آقای شهرکی معاونت استاندارد سازی و آموزش اداره کل در روز سه شنبه مورخ 24/12/95 در این اداره کل برگزار شد. در این نشست آقای عاقلی ضمن خیر مقدم و تقدیر از اقدامات و فعالیت های صورت گرفته توسط کمیته های مذکور و تعامل با دانشگاه خلاصه ای از برنامه ها و فعالیت های مورد انتظار و فرآیند دریافت و ارسال نظرات و بررسی و عضو گیری جدید برای توسعه فعالیت های کمیته ها را بیان نمودند و در ادامه اعضای محترم حاضر در جلسه نکته نظرات و پیشنهادات خود را اعلام و مقررگردید که فرآیندهای اجرایی کمیته ها براساس شرح وظایف انجام و بصورت فلوچارت تهیه و به اعضای محترم اعلام و همچنین برنامه ریزی لازم در خصوص عضوگیریهای جدید برای کمیته های مذکور بعمل آید.

برگزاری جلسه هماهنگی کمیته های فنی متناظر ایزو 201، 202 و رمکو
در
سیستان و بلوچستان  
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان : به منظور بررسی فرآیند اجرایی و هماهنگی فعالیت های کمیته های فنی متناظر ایزو 201، 202 و رمکو جلسه ای با حضور روسا، نائب رئیس و دبیران کمیته های مذکور جناب آقایان دکتر رحمانی، دکتر شفیعی، دکتر کیخوایی و دکتر علی احمد و آقای عاقلی مدیرکل استاندارد استان و آقای شهرکی معاونت استاندارد سازی و آموزش اداره کل در روز سه شنبه مورخ 24/12/95 در این اداره کل برگزار شد. در این نشست آقای عاقلی ضمن خیر مقدم و تقدیر از اقدامات و فعالیت های صورت گرفته توسط کمیته های مذکور و تعامل با دانشگاه خلاصه ای از برنامه ها و فعالیت های مورد انتظار و فرآیند دریافت و ارسال نظرات و بررسی و عضو گیری جدید برای توسعه فعالیت های کمیته ها را بیان نمودند و در ادامه اعضای محترم حاضر در جلسه نکته نظرات و پیشنهادات خود را اعلام و مقررگردید که فرآیندهای اجرایی کمیته ها براساس شرح وظایف انجام و بصورت فلوچارت تهیه و به اعضای محترم اعلام و همچنین برنامه ریزی لازم در خصوص عضوگیریهای جدید برای کمیته های مذکور بعمل آید.  

برگزاری جلسه هماهنگی کمیته های فنی متناظر ایزو 201، 202 و رمکو  در سیستان و بلوچستان  
1395/12/26 پنجشنبه