گزارش تصویری

ممیزی آزمایشگاه تعیین ماهیت فرآورده های نفتی فراسنجش زاهدان

ممیزی آزمایشگاه تعیین ماهیت فرآورده های نفتی فراسنجش زاهدان
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد سیستان و بلوچستان: در هفته دوم دی ماه ۱۴۰۰، تیم ارزیابی اداره کل استاندارد استان به سرپرستی فرهاد بهمنی معاون ارزیابی انطباق، بر اساس در خواست شرکت فراسنجش زاهدان در محل آزمایشگاه مذکور حضور پیدا کرده و به مدت دو روز نسبت به ارزیابی شرکت بر اساس دامنه ی مورد در خواست و دستورالعمل های مربوطه انجام پذیرفت۔

ممیزی آزمایشگاه تعیین ماهیت فرآورده های نفتی فراسنجش زاهدان
1400/10/22 چهارشنبه