اطلاعیه هابيشتر
1400/2/9 پنجشنبه
اطلاعیه انتخاب مدیران کنترل کیفیت نمونه

در راستای اجرای دستورالعمل انتخاب مدیران کنترل کیفیت نمونه به شماره مدرک 251/143/د مصوب 13/06/1398، مدیران محترم کنترل کیفی متقاضی، ضمن مطالعه راهنمای تکمیل فرم ضوابط ارزشیابی مدیران کنترل کیفیت نمونه استانی و ملی، فرم "معرفی نامه مدیران کنترل کیفیت نمونه استان" به شماره 3-143/251/ف  به همراه فرم های "ضوابط ارزشیابی مدیران کنترل کیفیت نمونه" به شماره 1-143/251/ف را تکمیل و کلیه مدارک و مستندات مربوط را حداکثر تا 15 خرداد ماه سال جاری به معاونت استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندارد استان تحویل نمایند.

 
فايل هاي مربوطه :
دستورالعمل انتخاب مديران کنترل کيفيت نمونه.pdf366.04 KB
راهنماي تکميل فرم ضوابط ارزشيابي مديران کنترل کيفيت نمونه استاني و ملي-1098.pdf260.224 KB
فرم.pdf205.642 KB